PERSONDATAPOLITIK

Pharmaforce ApS
CVR nr. 26394198
PERSONDATAPOLITIK
1. Databeskyttelsesforordningen og persondataloven
1.1 Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en fysisk person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, løn mv. 
1.2 Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven fastsætter regler for, hvornår og hvordan personoplysninger må behandles. Behandling af personoplysninger omfatter al behandling, herunder f.eks. indsamling, opbevaring og sletning.
2. Pharmaforce ’s persondatapolitik
2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata. 
2.2 Vi prioriterer beskyttelse af persondata højt, uanset arten af data og transaktioner.  
3. Dataansvarlig
3.1 Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger er:
Mads Frazier
Pharmaforce ApS
Frederiksborggade 15, 2.
1360 København K.
Telefonnummer: 70 27 27 47
CVR-nummer: 26394198
Kontaktperson: Mads Frazier, E-mail: mf@pharmaforce.dk
4. Kategorier af personoplysninger
4.1 Vi indsamler og behandler alene de oplysninger, som er relevante, tilstrækkelige og nødvendige for vi kan varetage vores forpligtelser og sikre vores rettigheder overfor kunder og leverandører og til varetagelse af ansættelsesforhold, herunder jobansøgninger.
4.2 Som udgangspunkt indsamler vi alene almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdagsdato, CPR-nummer.
4.3 Afhængigt af typen af ansættelsesforhold, kan vi også indsamle og behandle følsomme personoplysninger, så som helbredsoplysninger, oplysninger om straffedomme og strafbare forhold, fagforenings- og arbejdsløsheds-kassetilknytning m.v. 
5. Personoplysninger, som modtages fra andre
5.1 Til brug for varetagelse af vores forpligtelser og sikre vores rettigheder overfor kunder og leverandører eller varetagelse af opgaver som arbejdsgiver, kan vi indsamle og behandle oplysninger fra offentlige myndigheder, arbejdsformidling, vikarbureauer.
6. Information om indsamlede oplysninger
6.1 De registrerede vil modtage orientering om registrering m.v. i henhold til Persondataforordningens art. 13 og 14.
6.2 Bipersoner, (f.eks. kontaktpersoner hos erhvervskunder eller leverandører), vil ikke modtage orientering efter art. 13 og 14, og disse bi-personer henvises til at gøre sig bekendt med indholdet af denne persondatapolitik. Erhvervskunder og leverandører opfordres til at henvise kontaktpersoner til denne politik.
7. Formål med behandling af personoplysninger 
7.1 Vi behandler alene personoplysninger, der er relevante, nødvendige og tilstrækkelige i forhold til de formål, som beskrives nedenfor. 
7.2 Vi vil foretage ethvert rimeligt skridt for at sikre, at persondata ikke er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, 
7.3 De registrerede kan til enhver tid rette henvendelse til den dataansvarlige med henblik på berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger. 
8. Grundlag for databehandlingen
8.1 Databehandlingen sker med henblik på varetagelse af vore legitime interesser eller vor varetagelse af opgaver som arbejdsgiver, jfr. Persondataforordningens art. 6, herunder 
- for at opfylde en kontrakt med den registrerede,
- for at kunne overholde en retlig forpligtelse,
- for at beskytte personens vitale interesser, og/eller
- for at kunne forfølge en legitim interesse for os
8.2. Såfremt vi benytter persondata til brug for markedsføring overfor de registrerede, sker dette alene på baggrund af et konkret samtykke fra de enkelte registrerede.
8.3 Følsomme personoplysninger kan behandles til varetagelse af opgaver som arbejdsgiver, jfr. Persondataforordningens art. 9 og art. 10:
- for at overholde arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, og eller
- for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares 
9. Videregivelse af personoplysninger
9.1 Personoplysninger kan til varetagelse af formålene videregives til følgende kategorier af modtagere:
9.2 Leverandører, underleverandører, offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, rådgivere, herunder skønsmænd og lignende, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, Skat, pensionskasser, fagforeninger og arbejdsløshedskasser.
10. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
10.1 Personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive overført til lande uden for EU/EØS.  Hvis dette sker, vil databehandleren skulle overholde såvel Persondataforordningens regler, som det pågældende hjemlands regler.
11. Opbevaring af personoplysninger
11.1 Personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de angivne formål og/eller som påkrævet i henhold til gældende regler. Herefter slettes eller anonymiseres personoplysninger. 
11.2 Personoplysninger, der relaterer sig til kunder eller leverandører, vil blive opbevaret i 5 år efter kunde- /leverandørforholdet er afsluttet.
11.3 Bogføringsmateriale opbevares i 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.
11.4 Ansættelsesaftaler og andet materiale i relation til ansatte opbevares i 5 år efter ansættelsens ophør.
11.5 Ansøgninger og tilknyttet materiale, som ikke medfører ansættelse, opbevares i 3 måneder efter afslag er meddelt, medmindre længere tid er aftalt med ansøger.
11.6 Såfremt det konkret kan skønnes nødvendigt, kan oplysningerne opbevares i længere tid end angivet ovenfor, såfremt der er et konkret formål, som nødvendiggør dette. 
12. Den registreredes rettigheder
12.1 Den registrerede har en række rettigheder i relation til de persondata, som vi har registreret:
12.1.1 Ret til indsigelse:
Registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, idet henvendelse kan ske til den dataansvarlige som nævnt ovenfor under punkt 3. Hvis indsigelsen er berettiget, så sørger vi for at ophøre med behandling af persondata. 
12.1.2. Ret til indsigt, berigtigelse mv.:
Registrerede har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald at få nærmere oplysning om de registrerede persondata. Vi besvarer som udgangspunkt din anmodning inden for 4 uger fra anmodning er fremsat. 
12.1.3. Ret til sletning:
Registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis f.eks. oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller på anden vis er behandlet eller i øvrigt af grunde, der er anført i Persondataforordningens art. 17, hvortil der henvises.
12.1.4 Ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset
12.1.5 Ret til at modtage de personoplysninger, som den registrerede selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
12.1.6 Ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet. 
12.2 Der kan være situationer, hvor den registreredes rettigheder skal vige for legitime hensyn og dette vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
13. Automatiserede afgørelser og profilering.
13.1 Der anvendes ikke automatiserede afgørelser eller profilering.
14. Ændring af persondatapolitik
14.1 Det kan være nødvendigt at opdatere og ændre denne politik, hvorfor det forbeholdes at gøre dette. 
Juli 2018. 
To Top